REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

PRIORYTET NR 6 „WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (TURYSTYKA I KULTURA)

DZIAŁANIE NR 6.4 „TURYSTYKA KULTUROWA”

PROJEKT INWESTYCYJNY : MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

PROJEKT NR : RPDS.06.04.00-02-102/09

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 939 720,38 PLN

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 7 302 210,77 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 4 313 415,91 PLN ( 59,07 %)

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO BENEFICJENTA: 2 988 794,86 ( 40,93 % )

WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH (W TYM PODATEK VAT ) 1 637 509,61 PLN

WARTOŚĆ FINANSOWA WYKONANIA INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2011r. WYNOSI: 8 939 720,38 PLN ( 100 %)

MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

 

Wieloletnia inwestycja została zrealizowana w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”.

OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:

 • modernizacja systemu ogrzewania w tym: budowa nowej kotłowni gazowej oraz całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z budową stacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej,
 • termomodernizacji obiektów, w tym ocieplenie budynków , wykonanie elewacji zewnętrznych, wymiana konstrukcji i pokryć dachowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 • wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru, modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego i teletechnicznego
 • modernizacja węzłów sanitarnych budynkach teatru wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • modernizacja Dużej Sceny w zakresie wyposażenia technicznego ( w tym: wymiana systemu oświetleniowego , akustycznego, ręcznych wyciągów linowych (sznurownia) oraz wymiany podłogi scenicznej),
 • zakup wyposażenia kameralnej sceny studyjnej ( w tym urządzeń oświetlenia scenicznego, akustycznego i dostawy krzeseł teatralnych).

 

CHRONOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU:

 

ROK 2007

 

 1. W styczniu 2007r. został przeprowadzony przetarg na dostawę i montaż urządzeń rozdzielczo – sterowniczych oświetlenia dla Kameralnej Sceny Studyjnej. W marcu 2007r zostały zamontowane urządzenia oświetlenia scenicznego.
 2. Od stycznia do marca 2007r został przeprowadzony przetarg na dostawę i montaż urządzeń akustyki dla Kameralnej Sceny Studyjnej. W marcu 2007r. zostały zamontowane urządzenia akustyczne.
 3. W I kwartale 2007r. został przeprowadzony przetarg na dostawę 120 krzeseł teatralnych dla Kameralnej Sceny Studyjnej.

 

ROK 2009

 

 1. W dniu 30 stycznia 2009r. została podpisana w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim Preumowa nr UP/IWIPK/DRPO/0292/16/09 na zadanie „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.
 2. W styczniu został przeprowadzony przetarg na opracowanie Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego. W lutym 2009r. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego z Wałbrzycha przekazała opracowanie Studium Wykonalności na ręce Teatru. Wartość opracowania: 20 740,00 zł.
 3. Na przełomie lutego i marca 2009r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu procesu inwestycyjnego.
 4. W okresie od marca do lipca 2009r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego.
 5. W dniu 31 lipca 2009r. Teatr otrzymał decyzję administracyjną – POZWOLENIE NA BUDOWĘ.
 6. W sierpniu 2009r. został złożony Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 7. W dniu 20 listopada 2009r. złożony wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach RPO WD został przez Komisję Oceny Projektów pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i formalnym, ponieważ spełnił wszystkie kluczowe kryteria oceny merytorycznej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WD.
 8. Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3666/III/09 z dnia 08 grudnia 2009r. Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

 

ROK 2010

 

 1. W dniu 27 stycznia 2010r. została podpisana umowa nr UDA-RDPS.06.04.00-02-102/09-00 o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
 2. W okresie od stycznia do marca 2010r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych i termomodernizacji obiektów Teatru, z jednoczesną modernizacją Dużej Sceny Teatru w zakresie technologii sceny. W dniu 02 marca 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Od 15 marca 2010r. zostały wykonane następujące prace budowlane:

 1. Budynek zaplecza technicznego (stolarnia, magazyn kostiumów)
  • wymieniono i wzmocniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
  • zmodernizowano węzeł sanitarny,
  • wykonano instalację elektryczna , centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowej i hydrantową,
  • wykonano termomodernizację budynku z częściowym położeniem tynku zewnętrznego,
 2. Budynek magazynowy
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • zaadoptowano pomieszczenie magazynu na kotłownie gazową , w której zamontowano kotły gazowe i urządzenia sterujące,
 3. Budynek magazynowo – garażowy
  • wykonano wymianę pokrycia dachowego,
 4. Budynek Domu Aktora
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wykonano ocieplenie budynku,
  • wykonano instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, telefonicznej i przeciwpożarowej.
  • wykonano remont pomieszczeń wewnętrznych oraz węzłów sanitarnych,
 5. Budynek administracyjny
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
  • wykonano remonty pomieszczeń,
  • wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • trwają prace termomodernizacyjne budynku (elewacja północna)
 6. Budynek widowni
  • wykonano wymianę konstrukcji pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wykonano modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
  • trwają prace wymiany instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej,
  • trwają prace montażowe instalacji wentylacyjnej budynku widowni,
 7. Budynek sceny
  • wykonano wymianę konstrukcji pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
  • wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Do końca 2010 roku trwały prace nad wymianą pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza scenicznego i garderób, roboty związane z ociepleniem budynku administracyjnego, wymianą instalacji elektrycznej, logicznej, telefonicznej w budynku administracji teatru.

 

ROK 2011

 

W roku 2011 zrealizowane prace związane z robotami budowlano – instalacyjnymi i termomodernizacji obiektów w zakresie:

 • wykonania nowego zadaszenia wejścia głównego do Teatru,
 • dokończenia modernizacji pomieszczeń w budynku garderób i zaplecza scenicznego,
 • dokończenie wymiany stolarki drzwiowej w budynku zaplecza scenicznego i garderób, budynku widowni i sceny,
 • wymiany instalacji oświetleniowej, przeszkodowej i ewakuacyjnej w budynku widowni i sceny,
 • dokończenie wykonania instalacji logicznej, telefonicznej i przeciwpożarowej w budynkach: zaplecza scenicznego i garderób, widowni, sceny,
 • wykonania instalacji wentylacyjnej w budynku widowni i sceny wraz z montażem stacji wentylacyjnej, ponadto w okresie od czerwca do września 2011 roku, zaplanowano prace budowlano – instalacyjne w budynku widowni i sceny w zakresie technologii sceny w tym:
 • modernizację ręcznych wyciągów linowych (sznurownia)
 • wymianę instalacji i zakup urządzeń oświetlenia scenicznego,
 • wymianę instalacji i zakup urządzeń akustyki sceny,
 • wymianę podłogi scenicznej,

 

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI Teatru nastąpiło w grudniu 2011r.  zaś uroczyste przekazanie obiektów wraz z oddaniem do użytku amfiteatru przed Teatrem, zbudowanego przez Gminę Wałbrzych, miało miejsce w styczniu 2012r.

 

galeria

Komentarze widzów:

 • Mieszkałem w tym teatrze siedem lat jako dzieciak pary aktorskiej w latach 70-tych. Ten zespół budynków wraz z na pół dzikim ogrodem był prawie całym moim światem. Znałem tam chyba każdy kąt, nie wykluczając dachów i galerii nad sceną dla elektryków itd. Kiedy go odwiedzałem w latach 90-tych to była ruina. Całe życie z niego uleciało.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status