Już w najbliższy czwartek, o godzinie 18.00 zapra­szamy do Teatru na 5. odsłonę Szaniawingu pod hasłem „Twórcy czytają twórcę” . Tym razem z tekstem patrona wałbrzy­skiej sceny obcho­dzącej jubi­leusz pięć­dzie­się­cio­lecia zmierzą się przed­sta­wi­ciele wałbrzy­skiego środo­wiska arty­stycznego. Czytać będą plastycy, foto­graficy, poeci. Z uwagi na ogra­ni­czona liczbę miejsc i wolny wstęp należy szybko rezer­wować miejsca w Biurze Współpracy z Publicznością – tel. 74 664 96 95.

Szaniawing – to cykliczne, otwarte dla miesz­kańców miasta, czytania tekstów Jerzego Szaniawskiego odby­wające się w każdy ostatni czwarty czwartek miesiąca. Do wspólnego czytania dzieł patrona Teatru, służącego komplek­sowemu poznaniu  jego twór­czości w sezonie jubi­le­uszowym, zapra­szamy różne grupy zawodowe, wiekowe, „tematyczne”.

20 lutego  2014 r. /​ godz. 18.00 /​ czwartek  /​ Duża Scena

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status