Miasto duchów

Już 2 czerwca o godz. 21.00 w Amfiteatrze na placu Teatralnym odbędzie się premiera spektaklu MIASTO DUCHÓW Piotra Rowickiego w reżyserii Arkadiusza Buszko. Spektakl realizowany jest w koprodukcji Teatru i Gminy Wałbrzych, a patronat nad nim objął Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej.
MIASTO DUCHÓW to widowisko plenerowe. Wezmą w nim udział zarówno aktorzy Teatru, jak i amatorzy zajmujący się sztuką ulicznego performansu, zobaczymy TEATR OGNIA, POKAZ ŚWIATŁA i prawdziwą MISS NOWEGO JORKU. Tego wieczoru w Amfiteatrze pojawią się wszystkie duchy Dolnego Śląska, w tym duch Księżnej Daisy i trzeba będzie odwołać się do pomocy sił nadprzyrodzonych, by się od nich uwolnić!

więcej…

KTO NAS STRASZY

Duchy Dolnego Śląska? Według wzorca opo­wieści du­chem zo­staje osoba, która nie za­znała za życia spra­wie­dli­wości. Po śmierci zo­staje więc przy­wią­zana do miejsca, w którym spo­tkała ją krzywda. Przebywa tam tak długo, aż po­rządek sił dobra i zła zo­stanie przy­wró­cony.

Czy Dolny Śląsk ma swoje duchy? Nie białe damy wę­dru­jące w ru­inach, nie ka­wa­lerów bez głów, wid­mowe dzieci czy po­kut­ników brzę­czą­cych kaj­da­nami, ale duchy, które mówią do nas, teraz? Czy duchy Dolnego Śląska skry­wają coś, czego się boimy, co wraca i do­po­mina się mil­cząco o wy­rów­nanie swoich krzywd?

Nasz re­gion od za­wsze przed­sta­wiany był jako ob­szar nie­złej ko­niunk­tury go­spo­dar­czej i no­wych szans, a naj­star­szym du­chem Dolnego Śląska jest Piotr Włostowic (Włast), bo­hater pol­skiej li­te­ra­tury łaciń­skiej, pa­latyn Bolesława Krzywoustego. Włast był jednym z naj­bo­gat­szych ludzi w hi­storii re­gionu. Żył na prze­łomie XI i XII wieku – na­le­żała do niego góra Ślęża, od­kupił swoje grzechy fun­dując 77 ko­ściołów. Po śmierci Krzywoustego do­znał po­ni­ża­ją­cego upadku. Władysław II Wygnaniec kazał go ponoć oślepić oraz ob­ciąć mu język.

To jednak nie Włast roz­pala wy­obraźnię my­ślą­cych o Dolnym Śląsku, ani też nie roz­pala jej hi­storia dawna. Dolny Śląsk jest teraz sceną przed­sta­wia­jącą zu­pełnie nowy mit – mit na­zi­stow­skiego złota.

To „złoto”, czasem w formie zło­tego po­ciągu ukry­tego w górze Sobiesz, czasem skarbu nie­okre­ślo­nego, lecz nie­wąt­pliwie ukry­tego w zamku Książ, czasem za­stą­pio­nego skrzy­niami z Bursztynową Komnatą. To inna twarz du­chów Dolnego Śląska: fa­scy­nacja, chci­wość, chęć prze­życia eks­cy­tu­jącej przy­gody. Widmowe złoto i te­le­wi­zyjny po­szu­ki­wacz złota Bogusław Wołoszański jako jego me­dium. Tworzona na­prędce pa­mięć. Legendy o od­le­głym, mi­tycznym dawno-​​dawno-​​temu.

A może teraz moż­liwa jest opo­wieść o dol­no­ślą­skich du­chach oparta o wzorce kul­tury ma­sowej – bez dru­giego dna uka­zu­ją­cego ciemną twarz hi­storii i bez stra­szą­cych w ru­inach aku­szerów pa­mięci? Telewizyjne show, na które, jak do pro­gramu „Mam ta­lent”, zgła­szają się wszystkie dol­no­ślą­skie duchy? Jaką hi­storię nam wtedy opo­wiedzą?

Do miasta o pie­kielnie trudnej do wy­mó­wienia przez cu­dzo­ziemca na­zwie trafia ekipa te­le­wi­zyj­nego pro­gramu tro­pią­cego duchy i wy­ja­śnia­ją­cego za­gadkę ta­jem­nych zjaw i dziw­nych miejsc.
Co od­kryją w Wałbrzychu? 

 

Teatr składa po­dzię­ko­wania DARR S.A. w Szczawnie Zdroju
za udo­stęp­nienie hali na próby spek­taklu Miasto Duchów.

 

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status